Monday, July 28, 2014

State of European Mink improved in Estonia


By now all litters of European Mink in Estonia are counted. In the eleven litters of Species Conservation Laboratory of the Tallinn Zoo there were 53 cubs. In the release folds of Hiiumaa Mink reserve 20 more cubs were born in 3 litters. This year the number of cubs per litter is pretty high – 5 in average. The largest one with 8 cubs was in the release fold of Hiiumaa Mink reserve.

European Mink (Mustela lutreola) / Source: Wikipedia

European Minks (Mustela lutreola) / Source: Tallinn Zoo
 
On November 10th, 2011 was moved European to the ‘critically endangered’ category, which means that the species is considered to be in etremely high risk of extinction. In Estonia remarkable results have been achieved in conservation activities of the species. As much as half of global artificial population of European Mink is kept in Tallinn Zoo and one of the most successful special protection activities is repopulation of the species to the Hiiumaa Island.

European Mink (Mustela lutreola) / Jonathan Hall


Euroopa naaritsate olukord Eestis on paranenud


Nüüdseks on euroopa naaritsate pesakonnad eestis üle loetud. Loomaaia liigikaitse uuringute laboris sündinud üheteistkümnes pesakonnas oli kokku 53 poega, Hiiumaal naaritsate kaitseala lahtilaskmisaedikutes sündinud kolmes pesakonnas veel 20 naaritsapoega. Tänavune keskmine poegade arv pesakonnas on päris suur – viis poega. Suurim, lausa kaheksa pojaga pesakond nägi ilmavalgust Hiiumaal euroopa naaritsa kaitseala lahtilaskmisaedikus.

Euroopa naarits (Mustela lutreola) / Allikas: Wikpiedia

 Euroopa naarits (Mustela lutreola) / Allikas: Tallinna Loomaaed

10. novembril 2011. aastal määrati Euroopa naarits äärmiselt ohustatud liigi (critically endangered) kategooriasse. Sinna kuulumine tähendab, et liiki peetakse äärmiselt suures väljasuremisohus olevaks. Eestis tehtud naaritsa alalhoiualasel tegevusel on märkimisväärne roll selle liigi kaitsel. Tallinna loomaaias peetakse ligi poolt naaritsa globaalsest tehisasurkonnast ning Hiiumaal naaritsa asurkonna loomine on üks edukamaid naaritsa liigikaitselisi ettevõtmisi. 

Euroopa naarits (Mustela lutreola) / Jonathan Hall


Wednesday, July 16, 2014

Ilmunud on uus raamat "Eesti päevaliblikad"


Ilmunud on Erki Õunap´i ja Urmas Tartese raamat "Eesti päevaliblikad". Erki Õunap on ühtlasi ka Estonian Nature Tours´i liblika- ja kiilireiside giid.
Raamatu eesmärk on tutvustada meil elavaid päevaliblikaid, nende elukäiku, elupaiku ja olla teejuhiks nende kaunite loomade elu tundmaõppimisel. Raamatust leiab ka juhised liblikate vaatlemiseks ja kogumiseks. Raamatu üldosa on illustreeritud Eestis pildistatud fotodega.
Olulise osa raamatust moodustavad fototahvlid ja liigikirjeldused Eesti ja meie lähialade päevaliblikatest. Nendes on toodud kõik Eesti alal leitud päevaliblikate liigid. Lisatud on ka liike, kes esinevad meie naaberaladel ja võivad samuti meile sattuda. Fototahvlitel kujutatud liblikad on pildistatud teaduslike kogude eksemplaridest. Vaid nii on võimalik näidata kõiki olulisi määramistunnuseid ja saada mõistliku aja jooksul pilte kõikidest liikidest. Nende abil peaks igaüks suutma Eesti looduses kohatud päevaliblika ära määrata.
Loodame, et käesolev raamat annab oma panuse meie looduse paremale tundmaõppimisele ja seeläbi ka selle paremale hoidmisele.

Raamat on saadaval ka internetis:


A new book "Butterflies of Estonia" has published


Erki Õunap and Urmas Tartes have published a book "Butterflies of Estonia". Erki Õunap is also working as a bufferflies and dragonflies guide for Estonian Nature Tours.
The purpose of the book is to give an overview about our butterflies, their life cycle and habitats, also to serve as a guide for studying the life of these beautiful creatures. There are also instructions of how to watch and collect butterflies. The general part of the book is illustrated with photographs taken in Estonia.
Substantial part of the book is made up of illustration boards and species descriptions of butterflies of Estonia and the closest surrounds. There are also descriptions of species from the adjacent regions, which can be encountered by chance. Butterflies on the illustration boards are specimen from scientific collections. It is the only way to bring forth all significant distinctive attributes and get pictures of all speies within reasonable time it. With the help of these anyone should be able to recognize any butterfly, met in Estonia nature.

The book is available in the internet also:

Tuesday, July 15, 2014

Aasta lind 2015 on viu


Eesti Ornitoloogiaühingu avatud suvepäevadel kuulutati välja aasta lind 2015, kelleks on viu. Eestis võib kohata kolme liiki viusid: meie arvukaim ja seetõttu üks tuntumaid kullilisi hiireviu, põneva ja varjatud eluviisiga herilaseviu ning talvituv karvasjalg-viu ehk taliviu. Nad on välimuselt väga sarnased, kuid eluviisidelt küllalt erinevad linnuliigid. Just seetõttu pööratakse viuaastal tähelepanu nii nende eluviisi tutvustamisele kui ka eristamisele üksteisest ja teistest röövlindudest. Eesti Ornitoloogiaühing valib aasta lindu alates 1995. aastast ning viud on järjekorras kahekümne esimesed.

 Hiireviu (Buteo buteo) / Allikas: Wikipedia


Karvasjalg-viu (Buteo lagopus) / Allikas: Wikipedia

 Herilaseviu (Pernis apivorus) / Allikas: Wikipedia

 
Viu on 21. aasta lind. Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada avalikkusele üht meil esinevat  linnuliiki või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi aasta linnu uurimise ja kaitse tegevustesse. Varasemate  aasta lindudega saab tutvuda Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel.

Allikas: Eesti Ornitoloogiaühing

Bird of the year 2015 is Buzzard


Estonian Ornithological Society proclaimed at the open summer assembly that bird of the year 2015 will be Buzzard. Three species can be found in Estonia: Common Buzzard, which is the most numerous and therefore the best known bird of prey, Honey Buzzard, which leads hidden and exciting way of life and Rough-legged Buzzard - our winter guest.

They share more or less similar appearance, but differ in their lifestyle. That is why the next year will be devoted to making these species more familiar to the public as well as teaching how to differentiate them from each other and from other raptor species. Estonian Ornithological Society has chosen the bird of the year since 1995 and the buzzards are the 21st Bird of the Year so far.


Common Buzzard (Buteo buteo) / Source: Wikipedia

Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus) / Source: Wikipedia

European Honey Buzzard (Pernis apivorus) / Source: Wikipedia

The main purpose of this is to highlight one bird species or species group and involve as many nature-lovers as possible in research and protection activities.


Source: Estonian Ornithological Society
Tuesday, July 8, 2014

Estonian Nature Tours (ENT) toetab Natura toetuse taotlejate vahel loositud õpperetke läbiviimist


Erametsakeskus loosis koostöös Eestimaa Looduse Fondiga e-PRIA kaudu Natura toetuse taotluse esitanute seast välja 4 õnnelikku, kel on koos kaaslasega võimalik osaleda õpperetkel lendorava elupaikadesse. Õpperetke läbiviimist toetab Estonian Nature Tours. Retke juhendavad tuntud zooloog Uudo Timm ja mükoloog Indrek Sell. Uudo Timm räägib enam kui 20 aasta vältel tehtud uuringute tulemustest ning selgitab, milline on lendoravate olukord Eestis, millised on nende elupaiga vajadused, mida tuleb järgida lendorava metsade majandamisel. Indrek Sell juhatab osalejad vanades loodusmetsades kasvavate seente maailma ning loodetavasti näeme ka teisi piirkonnale iseloomulikke liike ja loodusväärtusi.

Auhinnaretk toimub 12.juulil 2014. Võitjateks osutusid: Aivar Lambing, Heino Ige, Celia Roose ja Rein Ruut. Palju õnne!

Estonian Nature Tours hoolib, toetades lendoravauuringuid alates aastast 2010 ja Noore Looduskaitsja Auhinda alates aastast 2005.

 Lendorav (Pteromys volans) / Rainar Kurbel


Uudo Timm retke läbi viimas


Estonian Nature Tours (ENT) is supporting a study tour, drawn among applicants for Natura subsidy


“SA Erametsakeskus” (Forest Centre) in cooperation with Estonian Fund for Nature was drawing via e-PRIA four lucky Natura subsidy applicants, who can participate with a companion in a study trip to Flying Squirrel habitats.
The study trip is supported by Estonian Nature Tours and supervised by a wellknown zoologist Uudo Timm and a mycologist Indrek Sell. Uudo Timm is presenting the results of research work of more than 20 years. He is also describing the conditions of Flying Squirrels in Estonia, explaining their needs for habitat and revealing the restrictions of forest management in relevant forest sites.
Indrek Sell is taking the participants to the kingdom of fungi of old-growth forests while other characteristic species and natural values will hopefully be seen.
The prize trip will take place in July 12 this year.
The winners are: Aivar Lambing, Heino Ige, Celia Roose and Rein Ruut. Congrats!

Estonian Nature Tours is caring, having supported Flying Squirrel research work since 2010 and the Young Conservationist Award since 2005.

 Flying Squirrel (Pteromys volans) / Rainar Kurbel


Flying Squirrel trip with Uudo Timm